Türkiye'de BMX'in Sesi! | Voice of BMX in Turkey!
BMX Bisiklet Sporları Dernegi , çocukluklarının ve gençliklerinin büyük bir bölümünü BMX sporuna adamış, BMX kültürü içerisinde yoğrulmuş, BMX kardeşliğini yaşamış ve halen yaşamakta olan, işlerinin ve ailelerinin yanısıra zamanlarının önemli bir bölümünü Türkiye’de BMX’in gelişmesine adamış 8 kurucu üyenin kurduğu bir klüptür. Klübümüz, BMX Bisiklet dalında faaliyet göstermektedir.
Dernegimizde Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ;

 • Dernek amacına uygun yarışmalar ve etkinlikler düzenleyip ödüller vermek.
 • Spor ile ilgili toplantılar, seminerler, müsabakalar, geziler ve gösteriler düzenler. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 • Sporu tanımak ve yaymak gayesi ile dergi, kitap, broşür, afiş, film hazırlar. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınları üyelerine dağıtmak üzere çalışmalar yapmak,
 • Ülkemizde sportif faaliyet yapan kurum, kuruluş, federasyon ve kulüplerle birlik ve dayanışmayı temin etmek için karşılıklı ilişkiler kuracak faaliyetlerde bulunmak. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, eğitim ve toplantı düzenleyebilmek için lokal açmak, Bisiklet Trafik eğitim pistleri kurmak, bisiklet yarış pistleri, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 • Spor kompleksi, spor salonu ve lokal temin etmek, satın almak, inşa etmek, taşınmaz mal edinmek ve  kiralamak üzere faaliyette bulunmak.
 • Her türlü okul, üniversite, kulüp, dernek ve federasyon ile işbirliği sağlamak,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla her türlü sportif faaliyette bulunmak. Kamplar düzenlemek, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış almak üzere faaliyette bulunmak. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Konusunda ihtisas sahibi kişilerden ve çevrelerden faydalanmak,
 • Yönetim Kurulunca gerek görüldüğünde her türlü ayni ve nakdi yardımla birlikte araç ve gereçler sağlamak.
 • Sporla ilgili yurtiçinde ve yurt dışındaki organizasyon, federasyon, kurum, kuruluş ve kulüplerle işbirliği yaparak yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde bulunmak,
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için araç kiralamak, satın almak,
 • Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 • Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek için dökümantasyon merkezi oluşturmek, çalışmaları duyurmak amacıyla gazete, dergi, bülten gibi yayınları çıkarıp dağıtmak üzere çalışmalar yapmak,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmek ve işletmek,
 • Sporun gelişimine ve yaygınlaşmasına hizmet eden her türlü sosyal faaliyet, müsabaka, fuar, seminer vb. organizasyonlar yapmek,
 • Dernek amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 • Dernek, üyeleri ve sporcularının zaruri ihtiyaçları ve diğer mal ve hizmetlerle ilgili olarak kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak,
 • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sendikalar vb. kuruluşlarla ortak projeler yürütebilir ve amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerektiğinde kamu yararlı dernek statüsü almak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 • Bisikletli ulaşımı geliştirici, teşvik edici her türlü faaliyeti gerçekleştirmek,
 • Bisikleti sevdirici ve geliştirici her türlü faaliyeti gerçekleştirmek,
 • Bisiklet ile ilgili gelir veya tanıtım amaçlı promosyon çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Bisikletli turizmi geliştirici, teşvik edici her türlü faaliyeti gerçekleştirmek,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan personeli gönüllü, kadrolu, sözleşmeli veya taşeron yolu çalıştırmak.
 • Bisikletin gelişme ve yayılması için gerekli olan çözüm önerilerini kamu ve yerel yönetimlere rapor vb. yollar ile bilgilendirmek.
 • Bisiklet standartlarını geliştirmek üzere imalatçı ve ithalatçılar ile işbirliği yapmak,
 • Üyeler için kimlik kartı düzenlemek ve özel imkan ve indirimler sağlamak üzere firmalarla anlaşma yapmak,